originele geschenken
     
  home | info | relatiegeschenken | contact | registreren | mijn account | inloggen
   

Gezellig Wonen
Body & Wellness
Kookhoekje
Bed Geheimen
Sfeervolle Verlichting
Mp3 - iPod / Speakers
Trendy Bureau
Kids Planet
Dokter "Love"
Fun Stuff
Collecties
Koopjeshoek
KERSTCADEAU'S
MOEDERDAG
VADERDAG
VALENTIJN Geschenken
EXCLUSIVE PRODUCTS

 
Sports record bag 100 Meter sprint red Sports record bag Long jump blue Trivet & Glove grey w.fluo orange
Trivet & Glove grey w. fluo pink School bag Funky Head Monkey green School bag Funky Head Cow blue


orgineel geschenk

orgineel geschenk
 

Disclaimer

Uw toegang tot de site en het gebruik ervan is onderworpen aan de onderstaande toepasselijke gebruiksvoorwaarden en wetgeving. Het gebruik van de site betekent dat de bezoeker van deze site zich zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met deze voorwaarden, dewelke ook van toepassing zullen zijn op elk internet initiatief van  - Shoppen in Stijl. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden noch te niet doen. De voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van  - Shoppen in Stijl uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen. Ofschoon aan de inhoud van de website de grootste zorg is betracht, wijst  - Shoppen in Stijl alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten.  - Shoppen in Stijl kan geen aansprakelijkheid erkennen voor onjuistheden of voor welke informatie dan ook die als misleidend zou worden bevonden.  - Shoppen in Stijl behoudt zich het recht voor ten allen tijde informatie, gegevens, prijzen of gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, wat geen aanleiding kan geven tot de creatie, de specificatie, de wijziging of vervanging van nieuwe of reeds gedane of bestaande contractuele verplichtingen overeengekomen tussen  - Shoppen in Stijl en de gebruiker.

Algemeen :

 - Shoppen in Stijl : Damstraat 217 - 9180 Moerbeke-Waas.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en/of simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.  - Shoppen in Stijl geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.
Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de  - Shoppen in Stijl medewerkers.

De aansprakelijkheid van  - Shoppen in Stijl voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout hunnerzijds worden ingeroepen.
De dienst- en productinformatie die  - Shoppen in Stijl verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan hetzij  - Shoppen in Stijl, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U zult zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door  - Shoppen in Stijl worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie en promotie van haar internetdiensten of -producten, het beheer van het cliëntenbestand, (direct) marketing, public relations.
U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van die gegevens voor voornoemde doeleinden van commerciële prospectie. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.
Zie Privacy Policy op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten :

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens, de presentatie, de inhoud, de logo's weergegeven op de website van  - Shoppen in Stijl beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van  - Shoppen in Stijl en haar informatieleveranciers. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van  - Shoppen in Stijl is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  - Shoppen in Stijl. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen (='cachen') van de informatie van de browser.

Aansprakelijkheid :

 - Shoppen in Stijl en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, eventuele onderbrekingen of storingen van welke aard ook, controle, onderhoud, technisch probleem, overbelasting etc.  - Shoppen in Stijl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van  - Shoppen in Stijl. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Links naar websites van derden :

De website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en puur informatief aangeboden.  - Shoppen in Stijl voert geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat  - Shoppen in Stijl de inhoud van deze sites goedkeurt en impliceert geen enkele samenwerking tussen  - Shoppen in Stijl en de uitbaters van deze sites. De gebruiker dient bovendien de nodige voorzorgen te nemen teneinde er voor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door hem worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken.

Adviezen via de website :

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat  - Shoppen in Stijl hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Juistheid van gegevens :

Sommige op de site vermelde producten en data kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering en data. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De aangeboden informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.  - Shoppen in Stijl zal al het redelijke in het werk stellen om de fouten die haar worden gemeld te corrigeren.  - Shoppen in Stijl en haar informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie noch het actueel karakter van deze informatie.  - Shoppen in Stijl kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van fouten of vergissingen in de informatie die door haar of door derden aan de gebruiker wordt aangeboden op de Website van  - Shoppen in Stijl.  - Shoppen in Stijl is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Behoudens in geval van opzet kan  - Shoppen in Stijl niet verantwoordelijk worden gehouden voor vergissingen of onvolledige informatie noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van kansen of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, verzamelen, weergeven, redigeren, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst. Zelfs indien  - Shoppen in Stijl gewaarschuwd werd voor zulke mogelijke schade. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat  - Shoppen in Stijl elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten aan de  - Shoppen in Stijl website. De gebruiker erkent dat  - Shoppen in Stijl het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering. Het komt bovendien aan de gebruiker toe de nodige voorzorgen te nemen teneinde ervoor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door de gebruiker worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten, zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken. De gebruiker erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat de voormelde informatie lacunes of onnauwkeurigheden kan bevatten (waaronder typfouten) of verwijzingen naar producten die niet meer beschikbaar zijn en kan daarvoor geenszins  - Shoppen in Stijl in gebreke stellen.


 
   0 artikelen in
   het winkelwagentje
   geschenk winkelwagentje


zoek uw geschenk
 

Snelle & Efficiente Levering van de Geschenken

Algemene Voorwaarden
Betalingsinfo
Verzendingsinfo
Afhaalinfo
Garanties
Privacy Policy
Linkpartners
Disclaimer

originele geschenken